Schaamte voor het eigen lichaam/Lichaamsbeeld

Wat

Lichaamsbeeld

Het beeld dat we over onszelf hebben, bepaalt in grote mate hoe we tegenover de ander staan.  In het Engels gebruikt men het duidelijke woord ‘Body Image’ : hoe kijken we naar ons eigen lichaam, welk beeld hebben we over ons eigen lichaam, over ons eigen uiterlijk. Dit is immers vrij bepalend over hoe we onszelf inschatten, ons zelf beoordelen, ons voelen en gedragen naar anderen toe. In deze tekst hanteren uit respect voor onze moedertaal zoveel mogelijk de Nederlandstalige term ‘lichaamsbeeld’ hoewel ‘body image’ in de onderzoeksliteratuur een meer gebezigde term is.

De meeste diersoorten zoals honden en katten, zelfs paarden, denken dat ze een ander dier zien als ze in de spiegel kijken. De uitzondering zijn apen, zoals chimpansees, gorilla’s en oerang oetangs die zichzelf wel in de spiegel herkennen, net zoals de mens. Interessant is om te weten wat de ‘andere apen’ doen als ze in de spiegel kijken : ze gebruiken spiegels om zichzelf te verzorgen, voedsel tussen hun tanden te pikken of gezichten te trekken naar zichzelf als vermaak, min of meer dezelfde reacties als de mens als naakte aap. Maar of ze zichzelf bekijken om te zien of ze aantrekkelijk zijn naar de andere soortgenoten lijkt onwaarschijnlijk. De mens kan zich een beeld vormen van zijn lichaam en dit beoordelen. Of dieren dit in dezelfde mate kunnen lijkt onrealistisch, maar echt weten we het natuurlijk niet.

Het lichaamsbeeld is een belangrijk aspect van zelfpresentatie en zelfevaluatie gedurende het hele leven, maar vooral tijdens de adolescentie.  Alhoewel lichaamsbeeld een multidimensionele constructie is, wordt het meestal gedefinieerd als de graad van tevredenheid met het huidige fysieke zelf. Het lichaamsbeeld is niet zomaar een cognitieve constructie is, maar ook een reflectie is van attitudes en van interacties met anderen. Het eigen lichaamsbeeld gaat altijd vergezeld van de lichaamsbeelden van anderen. Lichaamsbeelden zijn sociaal. Lichaamsbeeld is de  foto die we van het eigen lichaam maken in ons hoofd of m.a.w. de wijze waarop het lichaam aan onszelf verschijnt. 

Het lichaamsbeeld wordt als een subjectief begrip opgevat en is beïnvloedbaar. Er is niet noodzakelijk een band tussen de subjectieve ervaring van het eigen lichaam van iemand en hoe het lichaam wordt gezien door de buitenwereld.  Dit zie je heel duidelijk bij lichaamsverstoringen. Bijvoorbeeld vele jonge meisjes die aan anorexia nervosa lijden, geloven dat ze veel dikker zijn dan dat ze in werkelijkheid zijn.  Personen die lijden aan BDD (body dysmorphic disorder) hebben het idee dat ze lelijk zijn, terwijl de buitenwereld meestal de lichamelijke onvolkomenheden van betrokkenen niet eens opmerkt.  Het beeld dat iemand van zichzelf heeft is  elastisch en beïnvloedbaar. Het lichaamsbeeld is een sociale constructie. De invloed van de media is  van zeer grote invloed, denken we bijvoorbeeld aan het bombardement van slanke mooie vrouwen en gespierde mannen in de reclame. Maar ook naaste vrienden en familie zijn sterk bepalende factoren voor de visie op het eigen lichaam.

Het lichaamsbeeld is een bewuste of bijna bewuste representatie van het lichaam, die meestal delen van het lichaam en niet het lichaam als een geheel betreft, en die het lichaam onderscheidt van zijn omgeving. Het lichaamsschema is daarentegen eerder  onbewust en onderstut onze bewegingen en een aanzienlijk deel van onze bewuste activiteiten. Het lichaamsbeeld vormt onderdeel van het zelfbeeld of zelfconcept. Het lichaamsbeeld dat wij van onszelf ervaren, is de basis van ons zelfbeeld, van onze individuele identiteit.

Aanvaarding van lichaamsbeeld/zelfbeeld

Of we ons bij onze eerste kennismaking aangetrokken voelen tot iemand, hangt in aanzienlijke mate af van zijn of haar uiterlijk. We hebben nu eenmaal een voorkeur voor mooie mensen. Zoals we liever naar mooie dan lelijke dingen kijken, vinden we ook de aanwezigheid van mensen aangenamer wanneer ze fraai ogen. Van Yperen (1990) concludeert uit de hoeveelheid sociaal-psychologisch onderzoek naar factoren die positieve gevoelens voor een andere persoon doen ontstaan, dat het uiterlijk verschrikkelijk belangrijk is. Er was aanvankelijk wel wat weerstand bij onderzoekers om de buitenkant van mensen als graadmeter voor aantrekkingskracht te gebruiken. Het fysieke uiterlijk is immers een vast gegeven. Daarbij wordt gezegd dat wat de een mooi vindt, de ander minder aantrekkelijk vindt.

Uit onderzoek blijkt echter, schrijft Van Yperen, dat personen binnen één cultuur het in grote lijnen eens zijn over wat mooi is en wat niet, onafhankelijk van leeftijd, zelfs van geslacht. Maar hoe aantrekkelijk men iemand op een bepaald ogenblik vindt, wordt  beïnvloed door  verschillende factoren : de stemming van de persoon, de beschikbaarheid van datingkandidaten, de positieve of negatiever ervaringen die men in vorige datingsituaties heeft opgedaan, gelijkheid van opvattingen en principes.   Het lichaam neemt bijgevolg in zijn brede betekenis een heel bijzondere plaats in binnen de liefdesrelatie : het is het ‘instrument’ bij uitstek waarmee liefde en genegenheid kunnen worden getoond en ontvangen.

Met de mond zoent men, met de ogen wisselt men blikken uit en met het ganse lichaam bedrijft men de liefde. Er is geen enkele relatie waar lichamen zo dicht en naakt bij elkaar zijn, dan in een liefdesrelatie. Dat maakt de relatie ook zo kwetsbaar en het belang van het lichaam zo groot.
Bij het ontstaan en het ontwikkelen van een intieme liefdesrelatie worden aantrekkelijke mensen als de geschiktste romantische partners beschouwd. Bij het beoordelen en selecteren van een potentiële partner baseert men zich op de eerste plaats op de uiterlijke verschijning van die persoon. Als men nochtans aan mensen vraagt wat zij het belangrijkste achten in een partner noemen zij deugdzame zaken zoals karakter, eerlijkheid, oprechtheid en hartelijkheid. Een aantrekkelijk uiterlijk wordt meestal wel vermeld, maar zogenaamd minder belangrijk gevonden. 

Maar uit een indrukwekkende hoeveelheid testmateriaal blijkt dat het knappe uiterlijk bijzonder belangrijk is voor het bepalen van de voorkeur en veel bepalender is dan mensen willen toegeven. Er goed uitzien overschaduwt alles.

Wanneer mensen het gevoel krijgen dat ze er niet bijhoren, gaat men het leven als doelloos  ervaren en sommigen gaan zelfmoordgedachten koesteren. Meestal hebben depressieve gevoelens en zelfmoordneigingen te maken met een te laag zelfbeeld en fout lichaamsbeeld.

Invloed van de media

Heel wat lichaamsbeelden zijn nochtans foute lichaamsbeelden. Binnen de media ontleent de reclame haar centrale plaats aan het feit dat ze behalve een zeker lichaamsbeeld ook de hulpmiddelen ter verwerkelijking daarvan aanprijst. Ze promoten een bepaald figuur als aantrekkelijk en zeggen er  meteen bij welke producten men zich onverwijld moet aanschaffen om dat uiterlijk te verwerven.

Dat het de bedrijven geen windeieren oplevert, merk je aan de immense budgetten die aan reclamedoeleinden gespendeerd worden en het feit dat commerciële televisiezenders niet alleen op basis van reclame-inkomsten kunnen overleven, maar ook nog enorme winsten maken. Een indrukwekkend grote hoeveelheid studies is beschikbaar waarin wordt aangetoond dat blootstelling aan de media invloed heeft op de perceptie van de eigen aantrekkelijkheid en de aantrekkelijkheid van anderen, en zelfbeeld en welbevinden beïnvloedt.

Onderzoek vertelt ons  dat vrouwen zichzelf voortdurend vergelijken met beelden van andere vrouwen ook al worden ze niet gevraagd om dit te doen.  Vooral vrouwen die al een negatief lichaamsbeeld hebben, gaan zich nog slechter voelden omtrent hun lichaam na het toevallig zien van slanke modellen in tegenstelling tot een controlegroep van vrouwen die zich goed voelden in hun vel en dezelfde beelden te zien kregen.

Opvallend is  dat zwarte en Aziatische vrouwen minder complexen hebben over hun uiterlijk en een veel positiever lichaamsbeeld hebben. Maar dit hangt ook heel sterk af van de gebruiken en gewoonten in hun eigen cultuur, de sociale groep waartoe ze behoren en de blootstelling aan media-invloeden.

Geen mens wordt met een positief of negatief zelfbeeld geboren. Het lichaamsbeeld is onderhevig aan veranderingen, maar het is opvallend dat een negatief ontwikkeld lichaamsbeeld moeilijker te  veranderen is. Wanneer jongeren opgroeien met een overwegend negatief lichaamsbeeld, zitten ze vast in een vicieuze cirkel.  Ze selecteren hun ervaringen in functie van hun lichaamsbeeld.  Wanneer een jongere bijvoorbeeld vindt dat hij of zij te dik is of lelijk, zal men geen positieve informatie meer opnemen. Dit heeft te maken met de selectiviteit van de waarneming.  Alleen opvattingen en ervaringen die stroken met het al bestaande lichaamsbeeld, laat men toe. Maar iemand kan ook een overwegend positief lichaamsbeeld hebben. Meestal heeft zo iemand veel zelfvertrouwen en is die in staat ook negatieve ervaringen te verwerken.

Het belang van het lichaamsbeeld wordt de laatste jaren sterk in verband gebracht met de risico’s op  de ontwikkeling  van eetstoornissen, depressies en een laag zelfbevinden.

Verschil tussen mannen en vrouwen ?

Volgens wetenschappers zijn we ons tegenwoordig zodanig bewust van het negatieve zelfbeeld bij vrouwen, dat we deze problematiek bij de mannen voor het gemak maar over het hoofd zien. Maar ook zij worden meer en meer overladen met afbeeldingen van de (half)naakte David Beckhams en andere sportgoden. De bevestigende opmerkingen van vrouwen op deze perfecte mannenlijven wakkeren de vrees voor vergelijkingen nog verder aan……. In het tijdschrift Goed Gevoel wordt daar meer info over gegeven. (GoedGevoel.be. )

Als vrouw kun je bijdragen aan het opkrikken van ‘s mans ego door oprechte complimenten. Vooral voor mannen die overgewicht hebben en/of nog achtervolgd worden door rot opmerkingen van exen, kan uitkleden en naakt zijn stress geven. Mannen leven ook vaak met het minderwaardigheidsgevoel dat ze niet groot genoeg geschapen zijn inzake hun penis. De zogenaamde ‘naaktstress‘ treedt vooral op bij mensen die al wat ouder zijn en die uit een langlopende relatie gestapt zijn en weer een nieuw lief treffen.

Er zijn manieren om de drempel te verlagen. Denk maar aan mooie spotjes of lampjes met dimmers aan in de slaapkamer in plaats van een kale pit aan plafond of nog beter: bij kaarslicht samen in bad gaan. Nog belangrijker is dat je elkaar niet onder druk zet. Zet stap voor stap. De eerste keer hoef je zowel letterlijk als figuurlijk niet helemaal tot het gaatje te gaan. Soms kan de eerste keer naakt in elkaars armen slapen al opwindend genoeg zijn. Bouw het langzaam op met elkaar geeft het tijdschrift als advies.

Gewicht en lengte

 

Dikke en grote vrouwen hebben minder kans om getrouwd te geraken en kleine en lelijke mannen evenmin. Ook lengt speelt een rol. Onderzoeker Harper ontdekte dat de kans om getrouwd te geraken 7% kleiner was voor kleine mannen en 5% kleiner voor grote vrouwen, wat aangeeft dat kleine mannen en grote vrouwen meer moeilijkheden ervaren in het vinden van een partner.  Voor vrouwen, legde obesitas (zwaarlijvigheid) echter de meest zware hypotheek op de waarschijnlijkheid tot huwelijk.  De kans om te huwen was 7% lager dan de referentiegroep.

‘Aantrekkelijkheid is nog steeds de sleutel tot dating-activiteiten’ is de titel van een onderzoek uit 1998 van Mike Wiederman, professor of Psychological science van Ball State University, Muncie.  Zijn onderzoek bij 200 18- en 19 jaar oude meisjes toonde aan dat het minder van belang was hoe meisjes hun eigen lichaamsbeeld zagen dan hoe anderen hen zien.   Analyse van het verder gedrag liet uitschijnen dat de dating-activiteit steeg in correlatie met toegenomen fysieke aantrekkelijkheid en dalend gewicht. 

53% van alle dames wil vermageren, zo blijkt uit een rondvraag van WeightWatchers eind december 2013. 70% zegt eerlijk dat ze zich dik voelen naast vriendinnen, en dat heeft ook een weerslag op hun seksleven.
Not tonight
Uit de rondvraag blijkt dat dames zich onder grote druk voelen gezet om gewicht te verliezen. Niet alleen door toedoen van hun magere vriendinnen, ook de maatschappij speelt er een rol in. 80% van de dames vindt namelijk dat de maatschappij de vrouw veel te vaak beschouwd als de ideale dame die altijd een perfect gewicht moet hebben.  8 op de 10 vrouwen hebben het gevoel dat de samenleving eist dat ze slank zijn. Vreemd genoeg is het niet zozeer het andere geslacht dat voor die druk zorgt: 7 op de 10 vrouwen voelen zich vooral dik in de nabijheid van vriendinnen.

Het gevolg? 50% van alle dames staat minstens een keer per week op de weegschaal. En nog opvallender: 20% wil niet meer vrijen met hun partner gedurende hun dieet. Reden: ze voelen zich lelijk door die extra kilo's.

Impact op seks bij de eerste keer?

Ruim de helft van de mannen en vrouwen heeft last van schaamte tijdens de eerste vrijpartij met hun nieuwe lief.
Mannen maken zich vooral zorgen over hun bedprestaties terwijl vrouwen zich schamen voor hun naaktheid……….
Dat blijkt uit een onderzoek van het online magazine Singlessite.nl. 55% van de ondervraagden gaf te kennen zich te schamen toen ze voor de 1e keer seks hadden met hun partner. Met 33% schamen vrouwen zich meer dan mannen (22%). Door deze schaamtegevoelens heeft tweederde het moeilijk om zich te laten gaan de eerste keren. Een kwart van de vrouwen vrijt bovendien het liefst met de lichten uit, bij mannen is dat maar 12%.
De 10 meest genoemde redenen tot schaamte bij mannen:
    veel te vroeg klaarkomen
    de partner niet tot een orgasme laten komen
    geen goede erectie krijgen
    naakt niet aantrekkelijk zijn
    geen goede minnaar gevonden worden
    met moeite klaar kunnen komen
    een te kleine penis hebben
    helemaal niet kunnen klaarkomen
    per ongeluk een wind laten
    vrezen dat hij niet lekker ruikt

Bij vrouwen zijn er de volgende bedtobberijen:

    naakt niet aantrekkelijk voor hem zijn
    dat hij haar geen goede minnares vindt
    dat ze niet lekker ruikt
    denken hem niet optimaal te kunnen bevredigen
    denken dat ze niet vochtig genoeg is
    bang geen orgasme te krijgen
    per ongeluk een wind laten
    angst voor pijn tijdens het vrijen
    vrees om ongepaste opmerkingen of geluiden te maken
    tijdens het vrijen plots naar het wc moeten

Impact op de relatie?

Sommige mensen hebben een dusdanig laag lichaamszelfbeeld dat dit een belemmering kan vormen voor het genieten van seks en dan met name het ongeremd genieten van seks. Seks is voor bijna iedereen een behoefte en lust die vervuld moet worden. Dit is uiteraard meer dan normaal.

1 op de 6 getrouwde vrouwen durft zich niet uit te kleden voor haar man en de helft van hen zegt te onzeker te zijn over haar uiterlijk, terwijl eenderde last zegt te hebben van een laag libido, bleek  uit een Brits onderzoek van online apotheek UKMedix.com onder 1900 vrouwen.  Ruim 16% had  zich al een jaar niet meer uitgekleed in het bijzijn van haar man. Zo’n 40% gaf toe dat haar huwelijk er onder leed en 36% vertelde dat ze  er zelfs regelmatig ruzie door hadden. "Zelverzekerdheid over het lichaam is belangrijk voor het seksleven van vrouwen”, aldus Sarah Bailey, die het onderzoek uitvoerde.  Als men zich onzeker voelt, kan dat een hoop problemen opleveren. Vrouwen moeten echter bedenken dat hun partner hun lichaam wel mooi vindt, ook al vinden ze dat zelf misschien niet. Offer je relatie niet op aan je onzekerheden.", was haar advies. (www.sowetanlive.co.za)

Als je een laag zelfbeeld hebt gecreëerd is het moeilijk om jezelf letterlijk bloot te geven aan je partner. Gevoelens van schaamte nemen de plaats in van plezier en opwinding tijdens de seks en het voorspel. Een laag lichaamszelfbeeld kan voortvloeien uit overgewicht en een handicap. Men is niet tevreden over zichzelf en dat uit zich ten tijden van de seks als een remming. Vaak zijn mensen met deze angst bang dat de partner hen afwijst tijdens de seks. Als dit in het verleden al eens eerder is gebeurd zal de angst zich kanaliseren naar het observeren van de bedpartner. Bepaalde cues of gebaren van de bedpartner kunnen dan verkeerd worden opgevat door het persoon met de angst. Zo kan een liefkozend woordje opgevat worden als een bevestiging van het overgewicht.

Het is geen geheim dat heel wat vrouwen (en ook mannen) zich, zelfs voor hun partner, schamen voor hun lichaam. De conclusie van een ander onderzoek komt dan ook niet als een verrassing: stellen bedrijven de liefde het liefst in het donker.  3 op de 5 ondervraagde Britten vertelde dat het licht bij hen altijd uitgaat tijdens de seks. Voor bijna een vijfde heeft dat inderdaad te maken met schaamte over zijn of haar eigen lichaam. 18 procent denkt namelijk dat hij of zij naakt niet aantrekkelijk is voor hun partner. Maar toch blijkt schaamte niet de voornaamste reden te zijn om in het donker te vrijen. Zo'n 47 procent stelde namelijk dat ze het liefst 'sexy dingen' in het donker doen. 26 procent van de Britse mannen stelt dan ook voor om het licht uit te doen voor ze beginnen met vrijen.

 

Bronnen

http://www.she.be/gezondheid-en-relaties

Gielen, G. (2003) Onaantrekkelijk. Garant uitgevers www.onaantrekkelijk.be

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl

http://www.ad.nl

http://relatie.blog.nl

 

Mogelijke hulpverlening en tips

Soms heb je als individu iets meegemaakt waardoor je lichaam er niet meer perfect uitziet of heb je het gevoel dat moeder natuur je inzake lichamelijke aantreBeauty in every bodykkelijkheid minder goed heeft toebedeeld.  Om van een seksuele relatie te kunnen genieten, moet je eerst en vooral een goed beeld hebben van jezelf en je eigen lichaam en dit ook aanvaarden, hoe het er ook uitziet. Niemand is perfect en we spiegelen ons aan een maatschappij waar in de media voortdurend alleen maar knappe mensen worden getoond. Heel wat mensen, vrouwen en mannen, lopen rond met twijfels en angsten rond hun uiterlijk, met alle gevolgen van dien voor hun relatie- en seksleven. Wij leven in een maatschappij die zogenaamd geseksualiseerd is, en waarin ook veel bloot is te zien.

De realiteit is dat de echte lichamen van vele mensen, met al hun gebreken, meestal  weggestopt en verborgen worden, net als honderd jaar geleden. Heel vaak zijn de perfecte lichamen in de media met computer bewerkt of krijgen we enkel die supermooiste  mensen te zien terwijl ook de gewone man/vrouw perfect gelukkig kan zijn. Het is niemands noodlot om alleen te blijven. Om een goede relatie aan te gaan moet je eerst en vooral zelf perfect in je vel zitten. Als er iets gebeurd is waardoor het lichaam niet meer zo perfect is als vroeger, moet men eerst en vooral  de angst en de kwaadheid omwille van datgene wat men meegemaakt heeft een plaats geven.  voor.

Verder moet men het lichaam dat men heeft leren aanvaarden.  Als je gewend bent aan je lichaam, dan kun je aftasten wat het oplevert als je het aan andere mensen laat zien. Je kunt bijvoorbeeld eens gaan zwemmen, of naar een sauna gaan. Probeer je aandacht elke keer opnieuw te verleggen van het gepieker in je hoofd naar wat je aan het doen bent. Dat kan in het begin best moeilijk zijn. Maar ook hier is de boodschap: je ervaart wat je ervaart, zonder het te veroordelen. En oefening baart kunst.

Een belangrijk element is het eigen lichaamsbeeld en globaler gezien het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Fundamenteel omtrent hoe we ons voelen t.o.v. de ander, is hoe we ons voelen t.o.v. onszelf.  Personen met een laag zelfbeeld zijn meestal meer ongerust dat ze verworpen zullen worden door anderen.  Ze zoeken vooral bij anderen sociale bevestiging.  Sommige verlegen tieners, onzeker over zichzelf durven niet daten met aantrekkelijke anderen uit angst genegeerd te worden en daardoor een deuk in het zelfvertrouwen te krijgen. Anderen met een laag zelfbeeld durven het dan weer niet aan om te daten met een onaantrekkelijk iemand omdat dit het imago naar de leeftijdsgenoten oneer zou aandoen. Dit heeft voor gevolg dat onzekere mensen niet tot daten komen. 

Het zelf al of niet aantrekkelijk zijn, speelt hierin niet zo’n grote rol, wel het beeld dat men heeft over het eigen uiterlijk, het kunnen, het zelfvertrouwen dat men heeft om naar de ander toe te stappen en de al of niet positieve ervaringen die men voorheen in vriendschaps- en datingsituaties heeft opgedaan. 

Personen met een groot zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld zijn niet zo op zoek naar sociale bevestiging. Ze kunnen het zich permitteren te daten met iemand die minder aantrekkelijk is dan zijzelf.  Wanneer mensen veel zelfvertrouwen hebben, hebben ze genoeg durf om iedereen die ze verlangen te benaderen. Ze zijn meer geneigd hun kansen te baat te nemen om goed uitziende mannen of vrouwen het hof te maken

Jezelf openstellen voor intieme relaties en seksualiteit is natuurlijk nog een stap verder. Eén die behoorlijk wat moed vraagt. Want je weet jammer genoeg niet hoe mensen zullen reageren. Het kan goed gaan, en ook minder goed. Misschien heeft een (nieuwe) partner  er veel minder problemen mee dan je denkt.  Misschien heeft hij of zij ook wat tijd nodig om er aan te wennen. Dat is dan vervelend, maar het is niet noodzakelijk een ramp. Mocht je in het slechtste geval iemand tegen het lijf lopen die enkel om die reden de relatie verbreekt, dan ben je die waarschijnlijk beter kwijt dan rijk.

Wanneer een partner je echt leert kennen zoals je bent met al je lichamelijke gebreken en littekens, dan kijkt die meestal verder dan alleen maar het lichaam. Lichamelijke intimiteit is op de eerste plaats u goed voelen bij elkaar, elkaars aanwezigheid appreciëren en met elkaar overeenkomen.  Als je echt van iemand houdt, kijk je naast het lichaam heen. Intimiteit gaat veel verder dan een lichaam dat niet helemaal perfect is.

Als je er zelf niet uitgeraakt om je lichaam te aanvaarden zoals het is, is het goed om hulp te zoeken bij een seksuologisch hulpverlener die samen met jou op weg gaat om stapje voor stapje terug trots te zijn op wie je bent en hoe je er uit ziet en wie je je hart kan luchten, zonder veroordeeld te worden.

Begeleiding

Bij de behandeling van lichaamsgeoriënteerde psychische stoornissen zoals eetstoornissen of body dysmorphic disorder wordt vaak vertrokken van een combinatie van de cognitieve en behavioristische benadering om een andere lichaamsperceptie te verkrijgen. Men noemt het de cognitieve gedragstherapie. Depressieve mensen of mensen met een negatief zelfbeeld/lichaamsbeeld  maken als het ware veel denkfouten: denken heel zwart-wit, zien alleen de negatieve kant ergens van in, menen zeker te weten wat zich in de gedachten van anderen afspeelt, verwarren emoties met feiten (´ik voel me mislukt dus ben ik ook mislukt´) en denken dat hun neerslachtigheid nooit over zal gaan.

Het gevolg is dat gedachten bepaalde gevoelens oproepen, die weer een bepaalde handeling tot gevolg heeft. Wanneer gedachten gebaseerd zijn op verkeerde opvattingen, dan zullen de gevoelens en handelingen die daarop volgen dikwijls moeilijkheden en problemen veroorzaken. Het doel van de cognitieve gedragstherapie is de foute cognitieve schema’s om te bouwen,te leren de verkeerde gedachten in te zien en te corrigeren, hetgeen bevrijdend werkt.  Men werkt dan met zogenaamde  ABCDE-schema’s:

Activating event :   objectieve beschrijving van de gebeurtenis
Beliefs :   irrationele, spanning oproepende gedachte
Consequence :   emotionele gevolgen (gevoelens) van de gedachte
Discussion :   vragen om gedachten onder B aan werkelijkheid te toetsen
Evaluation  :  meer rationele gedachten die het gevolg zijn van de toetsing
 
Door het analyseren van gebeurtenissen , feiten, ervaringen krijg je een beeld van de manier waarop negatieve lichaamservaringen ontstaan. Door de cycli van deze negatieve beelden te veranderen, verandert het lichaamsbeeld.  Bijvoorbeeld : iemand kijkt naar de Miss-Universe verkiezingen op televisie (gebeurtenis=activating event). Dit roept gedachten op dat de meisjes op televisie toch allemaal zo gelukkig moeten zijn in zo’n mooi lichaam en dat zijzelf ook graag zo mooi zou willen zijn. Ze ziet zichzelf als klein, dik en lelijk en ongelukkig met het onaantrekkelijke lichaam. (gedachten =beliefs)  De consequenties zijn sterke negatieve gevoelens en emoties : afkeer en walging van het eigen lichaam, boosheid over het eigen eetgedrag en over het onrecht dat haar in de samenleving wordt gedaan. Soms gaan deze negatieve emoties doorwerken in het gedrag. Uit reactie gaat de mevrouw boos en lastig op de omgeving reageren.

Ze gaat niet naar een feestje waarop ze uitgenodigd wordt omdat ze vindt dat ze te lelijk is, enz.  (consequenties = consequence)
Met deze methode gaat men deze gedachten zelf of met behulp van een therapeut nuchter analyseren. Misschien dat de meisjes op de foto wel niet zo gelukkig zijn als ze zich voordoen. Welke inspanningen moeten ze zich wel niet getroosten om zo mooi en slank te blijven. Welke frustraties ervaren ze als ze niet verkozen worden. Als ze ouder worden, zullen ze ook hun schoonheid verliezen. Niet iedereen is zo mooi als de missen. Kijk eens naar de mensen om je heen. Zien ze er allemaal zo uit ? Mooi zijn is ook niet alles en kan heel wat afgunst en jaloezie veroorzaken, enz. 

Dit is de  nuchtere analyse (rationele bespreking=discussion).  Uiteindelijk gaat de dame de irrationele gedachten en emoties relativeren en inzien dat schoonheid niet per definitie tot meer geluk leidt. De toetsing leidt tot een meer realistische kijk op het eigen lichaam. (evaluatie = evaluation).

Stemming en lichaamsbeeld

Wanneer mensen in een negatieve bui zijn en zich depressief voelen hebben ze een veel grotere lichaamsontevredenheid dan wanneer ze opgewekt zijn.  Verder is aangetoond dat wanneer men als kind negatief aangesproken werd op het uiterlijk dit voor de rest van het leven een veel negatiever lichaamsbeeld veroorzaakt.  Mensen die lijden aan een extreme lichaamsontevredenheid rapporteerden ook dat ze veel minder opgenomen en geknuffeld werden als kind.  Over het algemeen hebben mensen met een vaste stabiele relatie (niet noodzakelijk een huwelijk) een veel positiever lichaamsbeeld dan singels. 

Dit komt voor op alle leeftijden. Een Amerikaanse studie onder tieners die dating-gedrag stelden, toonde aan dat tieners die afspraakjes maakten in groep, een significant beter lichaamsbeeld hadden dan diegenen die alleen met een vriend of vriendin uitgingen. Andere studies stellen dan weer aan dat zwangere vrouwen een positiever lichaamsbeeld hebben dan niet zwangere vrouwen. Hoewel hun ideaal lichaamsbeeld evenredig blijft met het ultra dunne culturele slankheidsideaal, hebben ze blijkbaar tijdens hun zwangerschap minder problemen met het niet beantwoorden hieraan. Na de zwangerschap zitten ze wel opgescheept met een zeer negatief lichaamsbeeld als blijkt dat de bijgewonnen kilo’s er moeilijk afgeraken.

Aanpakken

Begin eens met voor de spiegel te dansen en meer tevreden te worden met de dingen die je hebt dan de dingen die je niet hebt. Koop leuke kleding waarin je erg goed naar voor komt, heb je bv een blubberbuikje waar je je zorgen over maakt, kies dan kleding dat dat bedekt en hou het eens aan tijdens de seks, of dat leuke shirtje, of dat sexy jurkje.
Kies dingen die de naar jou idee slechte kanten verbloemen en je goede kanten naar voren haalt.  Maak jezelf leuk op, vertel jezelf dat je ok bent, dat je sexy bent.  En als je een vriend(in) hebt. Bedenk dan dat die persoon je wellicht ook wel gekozen heeft voor je uiterlijk, maar zeker niet alleen voor dat.  Als hij/zij je leuk vindt, hoef je je voor hem/haar niet te schamen. Liefde voor je lichaam is de eerste belangrijke stap bij het aanvaarden van jezelf en bij het leren loslaten van alle schaamtegevoelens. Wanneer je je lekker in je vel voelt krijg je vanzelf een beter zelfbeeld en voel je je vrijer in bed.

Wees jezelf

“Vergeet borstvergrotingen, superslanke figuurtjes en alle andere uiterlijkheden, waar vrouwen wakker van liggen”, zo adviseert Nina.be. Wil je hem echt om je vinger winden? Wees dan je leuke zelf met je mooie uitstraling….. Daar is hij namelijk dol op: een leuke persoonlijkheid en een leuk snoetje zijn voor hem belangrijker dan de vraag of je maatje 36 of 40 hebt.  Dit blijkt uit een Australisch onderzoek onder 100 mannen. Zij vinden dat veel vrouwen teveel over zichzelf twijfelen door zichzelf te meten met slanke stereotypetjes…

Vrouwen mogen er dan wel goed verzorgd bij lopen van de mannen, maar een lief gezichtje en een leuke uitstraling zijn voor hem belangrijker dan haar cupmaat en figuur.

68% van de mannen gaat voor een vrouw met een mooi gezicht. 16% gaat voor superslank en 8% gaat voor de borsten…. Opvallend is dat geen enkele man alleen uiterlijke kenmerken noemt als belangrijkste ’vereisten’. 24% vindt haar persoonlijkheid het belangrijkste en 76% vindt zowel haar persoonlijkheid als haar uiterlijk belangrijk.

Hulp zoeken

Indien een slechte of ongelukkige relatie te maken heeft met een negatief zelfbeeld en/of lichaamsbeeld is het goed hulp te zoeken bij een seksuologisch hulpverlener. Via aangepaste oefeningen, eventueel vergezeld van opdrachten om iets aan het lichaam te doen (vermageren, make-up, massage, enz.), kan men een positiever zelfbeeld opbouwen zodat men ook makkelijker positiever in de relatie kan stappen of blijven.

Bronnen

http://www.nieuwsblad.be/

Gielen, G. (2003) Onaantrekkelijk. Garant uitgevers www.onaantrekkelijk.be

http://relatie.blog.nl

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites/extra informatie met meer info over de beschreven thematiek. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

50 manieren om van het lichaam te leren houden dat je hebt. Uit Onaantrekkelijk G. Gielen Garant uitgevers. Lees hier de tips

Positieve lichaamsbeleving. Zelfhulpprogramma dmv ABCDE. Uit Onaantrekkelijk G. Gielen Garant uitgevers. Lees hier de tips

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de seksuologische problematiek om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die rond deze thematiek werken. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die specifiek rond deze problematiek werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op specialisatie problematiek' en kies 'kaart' of 'lijst' uit het menu aan de rechterkant.