Ongewenste zwangerschap/Keuze abortus/Abortusverwerking

Wat

Zwanger.. wat nu?

Als je ontdekt dat je zwanger bent terwijl je er niet voor hebt gekozen, kan dat een grote schrik zijn. Bij een ongeplande, ongewenste of onbedoelde zwangerschap moet je een ingrijpend besluit nemen. Dit besluit is onomkeerbaar. Factoren die bij het nemen van een besluit een rol kunnen spelen, zijn:
De omstandigheden waarin je zwanger bent geworden
Of je mensen in je omgeving in vertrouwen kunt nemen
Of je de tijd kan nemen voor een zorgvuldig besluit
Of je het eens bent met je partner/degene van je zwanger bent

Na rijp beraad moet je een beslissing nemen : het kindje houden, het kindje houden doch afstaan, een abortus plegen...
In elke situatie moeten de eigen omstandigheden afgewogen worden voor het nemen van een besluit over het verderzetten van de zwangerschap of afbreken ervan. De genoemde factoren spelen niet alleen bij het nemen van een besluit, maar ze zijn ook van invloed op de verwerking van een abortus achteraf als men daartoe beslist.

Abortus?

Abortus is een ander woord voor een opzettelijke, vroegtijdige afbreking van een zwangerschap.

Vrouwen (en partners) die kiezen voor een abortus hebben daar diverse redenen voor, soms een enkele, soms een combinatie van meerdere:

Er is sprake van een ‘compleet’ gezin en gezinsuitbreiding past niet binnen het toekomstperspectief
Zij en/of hij denkt niet in staat te zijn de ouderrol te vervullen
Er spelen praktische problemen op gebied van financiën, huisvesting, opleiding en/of werk;
Er is geen (geschikte) partner
Er zijn medische redenen
De zwangerschap is op een niet gewenste manier tot stand gekomen (seksueel misbruik, geweld)
Er is geen kinderwens

Van invloed op de verwerking zijn volgende elementen : Hoe is de zwangerschap ontstaan? Was er sprake van gewenste seks of kwam er geweld aan te pas…? Op welk moment heb je de zwangerschap ontdekt…? Hoeveel tijd had je voor het nemen van een zorgvuldig besluit of heb je in paniek gehandeld? Heb je je laten leiden door anderen of was het je eigen beslissing? Speelde je financiële of medische situatie mee?  De omstandigheden waarin je je besluit hebt genomen zijn van invloed op de verwerking van het houden van het kindje of een abortus. En als je een abortus hebt gehad, ontdek je misschien dat een of meerdere aspecten die van belang zijn bij het nemen van een goed besluit, bij jou te weinig aan bod zijn gekomen.  Achteraf kan het moeilijk zijn om je te herinneren hoe je tot je besluit bent gekomen. Vanuit wat je nu weet, denkt en voelt, zou je (misschien) anders handelen.

Sinds wanneer is abortus legaal in België?

Sinds de wet van 1991 is abortus geen strafbaar feit meer als aan bepaalde voorwaarden is voldaan:

•Termijn: de abortus moet gebeuren binnen 12 weken effectieve zwangerschap, of 14 weken te rekenen van de laatste maandstonden.
•De zwangere vrouw moet zich in een noodsituatie bevinden.
•Tussen de eerste afspraak en de abortus (in hetzelfde centrum) loopt een verplichte wachttijd van zes dagen.
•De   eerste   consultatie   en   de   ingreep   vinden   plaats   in   een   ‘inrichting   voor  gezondheidszorg’,zijnde    een    abortuscentrum    of    een ziekenhuis    dat abortushulpverlening    aanbiedt.    Beide    instanties    beschikken    over    een voorlichtingsdienst.
•Er moeten alternatieven voor de abortus worden voorgesteld.

Kan een minderjarig meisje zelfstandig beslissen of ze zwanger wil blijven of niet?

Een  minderjarig  meisje beslist  zelfstandig  of  ze  zwanger  wil  blijven of  niet.  De  ouders,voogden of partner dienen niet op de hoogte gebracht te worden.
Je moet volgens de wet enkel verklaren dat je je in een noodsituatie bevindt. De wet omschrijft het begrip ‘noodsituatie’ niet, maar stelt duidelijk dat de beslissing bij de vrouw ligt. Zij alleen oordeelt over haar noodsituatie en de invulling ervan.

Tot welke week kan je een abortus laten uitvoeren in België?
In België kan abortus worden uitgevoerd tot 12 weken zwangerschap. Na 12 weken kan abortus in België enkel nog worden uitgevoerd onder volgende omstandigheden: het uitdragen van de zwangerschap houdt een ernstig gevaar in voor het leven van de vrouw; uit onderzoek blijkt dat het kind zal lijden aan een ongeneselijke kwaal

Hoeveel bedraagt de verplichte wachttijd tussen de eerste afspraak en de abortus (in hetzelfde centrum) ?

Tussen de eerste afspraak en de abortus (in hetzelfde centrum) verloopt een verplichte wachttijd van zes dagen. Dit betekent dat een eerste afspraak vóór het einde van de 11e zwangerschapsweek (of vóór het einde van de 13e week, als men telt vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie) moet plaats vinden (na de 14de week kan abortus enkel nog onder specifieke omstandigheden uitgevoerd worden).

Via welke 2 methodes kan een abortus worden uitgevoerd?

De abortuspil methode  is een abortus op basis van medicatie die op kunstmatige wijze een  miskraam opwekt. Let wel, de abortuspil kan je niet via de apotheek verkrijgen, maar enkel via de abortuscentra. Niet te verwarren dus met de Morning After pil.

De zuigcurettage is een medische ingreep waarbij de baarmoeder met een smal buisje wordt leeggezogen.

Wat is de kostprijs voor een abortus?

Er bestaan een aantal gespecialiseerde ziekenhuizen en abortuscentra die alle nodige hulp kunnen bieden. Laat de vrouw een abortus uitvoeren in een abortuscentrum (dus niet in een ziekenhuis) dan komt het ziekenfonds automatisch tussenbeide in de kostprijs. Voorwaarde is wel dat deze vrouw in orde is met de ziekteverzekering. Concreet betaalt een vrouw dan zelf nog een remgeld van maximum 2x 1,39 euro. Zelfs wanneer je bijvoorbeeld als jongere niet zelfstandig bent aangesloten bij een mutualiteit betaal je slechts enkele euro’s.
Breng bij een eerste consultatie je SIS-kaart en zes kleefbriefjes van de mutualiteit mee.

Hoe zit het met de privacy?

Je kan een abortus laten uitvoeren zonder dat je familieleden er van op de hoogte zijn. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat de zwangere vrouw zelf beslist. Een arts mag dus ook op verzoek van een minderjarige een abortus uitvoeren. Natuurlijk zal een arts rekening houden met de leeftijd en de wijze waarop de beslissing genomen werd. Bovendien is elke hulpverlener, dus ook de arts, gebonden aan het beroepsgeheim. Als de abortus onder algemene verdoving plaatsvindt in een ziekenhuis, dan is er bij minderjarigen voor deze verdoving wel de toelating van de ouders nodig.

Hoe verloopt de procedure van een abortus?

Er vindt een eerste consultatie plaats waarbij je een gesprek hebt met een medewerker en je onderworpen wordt aan een medisch onderzoek.

Het gesprek: alle bedenkingen en andere mogelijke opties (i.p.v. een abortus) kunnen aan bod komen. Samen bespreek je het falen van de anticonceptie en wordt er gezocht naar het meest geschikte voorbehoedmiddel voor de toekomst. Je krijgt ook uitleg over de bestaande methodes van zwangerschapsafbreking.

Het medisch onderzoek:
-    met een echografie wordt de duur van de zwangerschap bepaald
-    je medische voorgeschiedenis wordt besproken
-    er is plaats voor een infectieonderzoek (SOA)
-    medische vragen rond anticonceptie worden beantwoord

Bij twijfel omtrent de beslissing kan een extra gesprek ingelast worden. Bij de volgende consultatie wordt dan overgegaan tot abortus door middel van de abortuspilmethode of de zuigcurettage.

Emotionele impact

Abortus mag dan nog in ons land door de wet geregeld worden, wat de ingreep emotioneel met vrouwen doet, is vaak niet te overzien. Een deel van hen kampt nadien met een mix van verwarrende gevoelens waar ze zelf niet meer aan uit geraken.

Vrouwen, mannen en hun directe omgeving (vaak partner of ouders) kunnen geconfronteerd worden met een ongeplande zwangerschap. Dit is een ingrijpende gebeurtenis, maar hoeft niet altijd een probleem te vormen.

Bij een ongeplande zwangerschap dringt zich echter vaak de noodzaak op om een snelle, maar toch weloverwogen, beslissing te nemen. Dit kan leiden tot een paniekgevoel of een zich afsluiten van de realiteit. Vrouwen doen niet altijd beroep op hun gebruikelijke steunfiguren bij het nemen van een beslissing, vaak uit schaamtegevoel. Ze schamen zich ervoor dat anticonceptie mislukt is of dat ze negatieve gevoelens hebben ten aanzien van de zwangerschap.

Van de meisjes of vrouwen die ongepland zwanger geraken, kiest ongeveer de helft voor behoud van de zwangerschap. Dit heeft uiteraard ook een effect op hun directe omgeving, hun gezin, hun partner, hun kinderen, hun eigen welzijn. Een minderheid kiest voor alternatieven zoals pleegzorg of adoptie.

De anderen kiezen voor abortus. Vrouwen en mannen die een abortus meemaakten, kunnen achteraf verwerkingsproblemen hebben. Het is als hulpverlender belangrijk om oog te hebben voor eventuele signalen die hierop kunnen wijzen.

Over ongepland zwanger zijn, de te nemen beslissing en de verwerking achteraf wordt niet altijd even open gesproken in de hulpverlening. Mensen vrezen soms negatieve reacties van hun hulpverlener: onbegrip, beïnvloeding, een belerende houding, schending van het beroepsgeheim,… Aangezien deze gevoelige thema's hulpverleners ook persoonlijk kunnen raken in hun waarden en overtuigingen, is het soms moeilijk om hiertegenover een gepaste houding aan te nemen. Ook zij gaan hierdoor soms het onderwerp uit de weg.

Tienerzwangerschappen

Zowel in Vlaanderen als Nederland zijn er relatief weinig tienerzwangerschappen omdat de meesten kiezen voor abortus. Toch staan deze jongeren voor een verscheurende keuze : houden en hoe dan verder, of laten wegnemen.

Een aantal factoren kan bijdragen aan een tienermoederschap:

 • Het ontbreken van opleiding, werk en/of een toekomstperspectief
  Het moederschap kan een levensinvulling zijn voor tienermeiden met weinig toekomstperspectief. Geen werk of opleiding betekent vaak ook geen inkomsten. Als ze moeder worden, hebben ze vaak wel recht op een uitkering en/of woning. Dit kan bijdragen aan status en economische zelfstandigheid.
 • Geen goede seksuele voorlichting en vorming
  De voorlichting op school of opvoeding thuis is gebrekkig of sluit niet aan bij hun leefsituatie. Veel tienermeiden hebben weinig kennis over hun eigen lichaam en anticonceptie en zij missen vaardigheden om anticonceptie goed toe te passen of hierover met de partner te onderhandelen.
 • Chaotische thuissituatie
  Vooral tienermoeders met een allochtone achtergrond hebben een instabiele thuissituatie gekend, zoals een moeizame scheiding. De ouders geven weinig sturing en ook is er vaak geen sprake van een warm gezinsklimaat. 
 • Traditionele rolverdeling
  Tienermoeders maken in een relatie hun eigen wensen en beleving vaak ondergeschikt aan die van hun partner. Het initiatief ligt bij de jongen. De meiden zijn minder weerbaar.

Bronnen :

http://www.abortusverwerking.nl

http://www.seksindepraktijk.nl

https://www.fara.be/

http://www.jongenvanzin.be/

 

Mogelijke hulpverlening en tips

Vrouwen, partners of stellen die moeite hebben met het nemen van een beslissing over een onbedoelde zwangerschap kunnen ondersteuning krijgen van een seksuologisch hulpverlener In één of meerdere gesprekken krijgen mensen handvatten om hun eigen omstandigheden, voor- en tegenargumenten en behoeften op een rij te zetten.

 • Elke zwangerschap kan gepland, ongepland en ongewenst, ongepland en gewenst of zelfs semi-gepland zijn.
 • Het keuzeproces bij een ongeplande zwangerschap is niet evident en is bijkomend ook nog eens complex omdat het zich meestal afspeelt in grote anonimiteit.
 • Ook bij een geplande zwangerschap kunnen achteraf twijfels ontstaan.
 • Je bevindt je vaak in een geïsoleerde positie waarin een ongepland zwangere vrouwen zich ten aanzien van hun partner, hun ouders, omgeving, …niet goed weet te handhaven.

In onze sterk gemedicaliseerde samenleving is er een ruim zorgaanbod, ook wat betreft de medische en psychosociale omkadering van zwangerschap. In vergelijking met die zorg is er weinig aandacht voor de impact van keuzes die mensen maken rond zwangerschap. Zo kunnen vrouwen, al dan niet samen met een partner, beslissen om hun kinderwens actief proberen te vervullen, uit te stellen, of om af te zien van ouderschap. Tijdens een zwangerschap staan ze voor de keuze om al of niet te screenen op afwijkingen via prenatale te testen. De mogelijkheden rond prenatale testen nemen toe, waardoor steeds meer mensen in een positie komen dat ze het voortzetten van hun zwangerschap in vraag kunnen stellen bij een ongunstige prenatale diagnose. Ook wie te maken krijgt met een ongeplande of ongewenste zwangerschap kan verschillende opties overwegen. Niet alle zwangerschapskeuzes hoeven als problematisch ervaren te worden. Maar ervaring en onderzoek heeft het belang van een weloverwogen beslissing voor de verwerking van de keuze nadien aangetoond.

Bij de keuze voor wat men als vrouw of als koppel kiest is het van belang  een weloverwogen, kwaliteitsvol beslissingsproces te doorlopen waarbij ook in dien mogelijk de omgeving maximaal wordt betrokken.  Keuzevrijheid is bij deze levenskeuzes belangrijk. Uit een terecht en goedbedoeld respect voor de keuzevrijheid van de betrokkenen, dreigen deze keuzes echter volledig uit het publieke debat te verdwijnen en naar de privésfeer te worden verschoven. Hierdoor krijgen vrouwen en koppels in kwestie soms het gevoel er alleen voor te staan en missen zij de nodige ondersteuning.

Indien je er als persoon niet zelf uitgeraakt kan de professionele hulp van een seksuologisch gevormd hulpverlener belangrijk zijn, zowel voor vrouwen, koppels en hun omgeving in hun zoektocht naar een kwaliteitsvol beslissingsproces nabij zijn wanneer zij tijdens hun zwangerschap voor een moeilijke keuze staan: omdat de zwangerschap ongepland is, omdat de vrouw in kwestie nog een tienermeisje is, omdat de prenatale diagnose een ernstige afwijking bij het kindje aantoont, ... Een hulpverlener kan helpen om inzicht te geven in de vragen, angsten en twijfels en deze bespreekbaar te maken. Op die manier kan een hulpverlener de nodige informatie en ondersteuning bieden om tot een vrije maar bewuste keuze te komen. Ook is er ruimte om de verwerking en beleving van deze keuze open aan bod te laten komen.

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites/extra literatuurinformatie/video's met meer info over de beschreven thematiek. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

Algemene info : kiezen voor abortus of niet?  Lees hier de brochure.

Brochure Jong en een Kind Lees hier de brochure

Wijzigingen Jong en een Kind Lees hier de brochure

Ongewenste zwangerschap

Fara : Fara is een vzw die luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes.

https://www.fara.be/zwangerschapsverlies/abortusverwerking

https://www.fara.be/prenatale-testen

Noodanticonceptie info Lees hier verder

Ongepland zwanger (met "pro-life insteek" http://www.ongeplandzwanger.be/hulp/

Centrum voor relatievorming en zwangerschapsproblemen http://www.hasselt.be/nl/social_institutes/

Sociale en juridische informatie ivm ongeplande zwangerschap. Lees hier verder

Tienermoeders : de website in Nederland http://www.tienermoeders.nl/

Onbedoelde zwangerschap Website FIOM

Website Siriz  (met "Pro life" insteek)

Praten over anticonceptie met je kind: Hoe, wanneer, waarom?  Lees hier verder

Abortusverwerking

Fara biedt professionele hulp bij zwangerschapsverlies. Zowel om medische als psychosociale redenen. Ze organiseren lotgenotencontact bijeenkomsten, maar ook individuele begeleiding en online begeleiding. https://www.faranet.be/zwangerschapsverlies/abortusverwerking

Online abortusverwerking  http://www.abortusverwerking.nl/default.aspx

Hulp na een abortus (met vragenlijst rond post abortus syndroom (PAS)  http://www.ongeplandzwanger.be

Luna vzw Lange Gasthuisstraat 452000 Antwerpen http://www.abortus.be website van Luna vzw, overkoepelende vereniging van Nederlandstalige abortuscentra

Op deze website wordt ingegaan op de verschillende abortusmethoden en de wetgeving in België en in Nederland.
www.abortuscentra-vlaanderen.be

Dossier abortus voor begeleiders Lees hier verder

Prenatale screening

Prenatale screening : Fara luistert, informeert en begeleidt bij vragen rond prenatale testen, diagnose en afbreking om medische redenen. https://www.faranet.be/prenatale-testen

Brochure over testen Lees hier verder

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de seksuologische problematiek om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die rond deze thematiek werken. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die specifiek rond deze problematiek werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op specialisatie problematiek' en kies 'kaart' of 'lijst' uit het menu aan de rechterkant.