Online pesten : risicofactoren, consequenties en preventie. S Boom

In dit literatuuroverzicht is er gekeken naar de implicaties van de opkomst van online pesten bij jongeren. Als eerste is er een vergelijking gemaakt tussen online pesten en traditioneel pesten. Vervolgens is er gekeken naar de risicofactoren en consequenties van online pesten. En als laatste is de preventie van online pesten belicht. Er is gebleken dat traditioneel pesten gerelateerd is aan online pesten, maar dat deze twee vormen van pesten ook van elkaar verschillen. Tevens zijn er een aantal aanleidingen te noemen waarom tieners sociale contacten opzoeken via het internet en welke relatie dit heeft met online pesten. Ook zijn er verschillende factoren naar voren gekomen waarop preventie kan plaatsvinden. Deze bevindingen moeten onder de aandacht worden gebracht bij ouders, docenten en de overheid zodat er een halt toegeroepen wordt tegen online pesten omdat dit grote gevolgen heeft op jongeren.